Terms and Conditions

1. Prices / Ceny

Rental conditions include short term and weekend rental prices.

Short term rentals are calculated from price as per rental duration (for example 3 days rental – price for 3 –5 days times three; for 8 days rentals – price for 8+ times eight; for 14 days rental – again price for 8+ days times 14).

Weekend rentals are available only between Thursday 8:00 untill Tuesday 20:00 and must include Saturday. Period of weekend rentals are fix by number of days or hours from starts of rental.

Součástí podmínek pronájmu jsou ceny krátkodobých a víkendových pronájmů.

Kalkulace krátkodobých pronájmů se provádí výběrem ceny dle délky pronájmu (např.: U 3 denního pronájmu se vybere cena ze sloupce 3-5 dnů a vynásobí se třemi. U 8 denního pronájmu se cena vybere ze sloupce 8+ dní a vynásobí osmi. U 14 denního pronájmu se opět cena vybere ze sloupce 8+dní a vynásobí 14 ).

Víkendové pronájmy lze aplikovat pouze v období od čtvrtka 8:00 hod do úterý 20:00 hod a vždy musí obsahovat sobotu. Toto omezení znamená, že víkendový pronájem může začít nejdříve ve čtvrtek v 8:00 hodin a musí být ukončen nejpozději do úterý 20:00 hodin. Délka pronájmu je omezena stanoveným počtem dnů/periodou od začátku pronájmu.

2. The prices don´t include / Ceny neobsahují

SCDW (Super Collision Damage Waiver), WDW (Windscreen Damage Waiver), PAI ( Passenger Accident Insurance), gasoline, selfparticipation and optional services.

SCDW (Super Collision Damage Waiver), WDW (Windscreen Damage Waiver), PAI (úrazové pojištění), pohonné hmoty, spoluúčast v případě škodné události a volitelné služby.

3. Currency / Měna

All prices are in EUR.

Všechny ceny jsou uváděny v EUR.

4. Validity of Prices / Platnost cen

The mentioned prices are only valid for Czech Republic in the period from April 1, 2008 to March 31, 2010.

Uvedené ceny jsou platné pouze pro Českou republiku v termínu od 1. dubna 2008 do 31. března 2010.

5. Duration of one Rental Day / Délka jednoho dne pronájmu

Minimum duration of a rental is 24 hours, while the day rate shall be charged also if it is exceeded by 29 minutes at maximum. Should the period of 24 hours be exceeded by more than 29 minutes, another whole day shall be extra charged. Maximum duration of a rental is not generally set.

Minimální délka jednoho pronájmu činí 24 hodin, přičemž denní sazba je účtována i v případě, že je 24-hodinová perioda překročena o více než 29 minut. Maximální délka pronájmu není obecně stanovena, vyjma víkendového ceníku, který má max. 4 denní periodu.

6. Coinsurance in Case of Collision/Theft by Fault of Lessee / Spoluúčast při nehodě / krádeži

The upper limit of your non-waivable excess is in rate sheet.

Je uvedena v ceníku dle kategorie vozidla.

7. Minimum Age of Lessee´s Customer / Minimální věk klienta nájemce

The minimum age for groups J, A, B, C, D, M, N, G, H, I, L is 21 years, for groups E, F, O, R, S, T, U 25 years and for group P 30 years. Maximum age is 70 years for all car groups. Young Driver Surcharge 2EUR + VAT per day up to 25 years. Drivers older than 70 years can not get SCDW and PAI

21 let pro skupiny J, A, B, C, D, M, G, H, I, L pro skupiny E, F, O, R, S, T, U 25 let, pro skupinu P 30 let. Maximální věk je 70 let pro všechny skupiny. Poplatek za mladého řidiče do 25 let ve výši 2 EUR + DPH za den. Řidiči starší 70 let nemohou dostat SCDW a PAI.

8. Driving Licence / Řidičský průkaz

All drivers must have a valid driver´s license for 12 months and the license has to be valid in Czech Republic.

Každý řidič musí mít řidičský průkaz platný na území ČR a vlastnit ho nejméně 1 rok.

9. Passport / Identity card / Pas/OP

In taking over the vehicle, the Lessee´s customer shall present the valid passport or identity card every time.

Při přebírání vozu musí nájemce vždy předložit platný OP nebo cestovní pas.

10. Terms of Payment / Platební podmínky

Renter has to present his valid credit card at the time of rental. Hertz accepts HCC, Amex, Visa, Eurocard/Mastercard, Diners, JCB. For cars at higher car groups must customer present two credit cards. Billing - EUR converts to CZK by fixed exchange rate of an invoicing date. The fixed exchange rate is displayed at Hertz station.

Nájemce musí předložit platnou mezinárodní platební kartu v okamžiku pronájmu. Hertz akceptuje HCC, Amex, Visa, Eurocard/Mastercard, Diners, JCB. Pro vozidla vyšších tříd mohou být požadovány dvě platební karty. Všechny ceny jsou uváděny v Kč. Převod EUR na CZK se provádí týdenním fixním kurzem v den fakturace. Fixní kurz je vyvěšen na pobočkách Hertz.

11. Pohonné hmoty - Refuelling Service

At the beginning of each rental, the Lessor obtains the car with full tank. Rates are exclusive of gasoline. All drivers must return the car with full tank otherwise refuelling service will be charged. The price for gasoline may oscillate between 50 - 70 CZK / 1l.

Na začátku každého pronájmu obdrží nájemce vůz s plnou nádrží. Cena benzínu není zahrnuta v ceně. Pokud nájemce nevrátí vůz s plnou nádrží, bude nájemci účtován tzv. "Refuelling Service". Cena tankovacího servisu tak může být až 70,-Kč/každý chybějící l.

12. „Rent It Here – Leave It There“ Program / Jednosměrné pronájmy

A vehicle can mostly be returned at a branch other than where it was hired. Vehicle drop-offs in the Czech Republic are free of charge. Vehicle drop-offs in another country are possible for a certain fee. The requirement for a vehicle drop-off in abroad must be notified at the vehicle reservation or at the beginning of the rental, where you will be informed on current fees for the „Rent It Here – Leave It There“ service.

Vůz může být většinou odevzdán na jiné pobočce než byl pronajat. Odevzdání vozu na kterékoliv pobočce v České republice je zdarma. Požadavek na odevzdání vozu v zahraničí je nutné oznámit při rezervaci nebo začátku pronájmu, kde Vás budou informovat o aktuálních poplatcích za jednosměrný pronájem.

13. Fee for Another Driver / Poplatek za dalšího řidiče

Rented vehicle can be driven by more than one drive regardless of beeing recorded in the rental agreement. However, responsible person is the driver recorded in the rental agreement. The Lessor shall charge an extra fee amounting to 25 EUR + VAT per rental and each driver.

Při začátku pronájmu je třeba oznámit kolik řidičů bude vůz v průběhu pronájmu řídit. Všichni musí být zapsáni do nájemní smlouvy. Poplatek za každého dalšího řidiče činí 25 EUR + DPH za pronájem.

14. Delivery and Collection / Přistavení – Vyzvednutí

Delivery at cities, where Hertz has a location is 15 EUR + VAT to all hotels. Delivery outside city is charged at 0,70 EUR + VAT per km from nearest Hertz location..

Ve městech se zastoupením Hertz se účtuje fixní poplatek 15 EUR + DPH do všech hotelů. Přistavení mimo město se účtuje sazbou 0,70 EUR + DPH za km od nejbližší pobočky Hertz.

15. Rentals out of Business Hours /Pronájmy mimo úřední hodiny

For a rental out of business hours, the Lessor shall charge an extra fee amounting to 30 EUR + VAT.

Za pronájem mimo úřední hodiny účtuje pronajímatel navíc servisní poplatek ve výši 30 EUR + DPH.

16. Reservation / Rezervace

Vehicle reservations are accepted for a vehicle group, not for a particular type of the vehicle. The Lessor reserves the right to refuse a reservation of the Lessee, if the capacity in number of motor vehicles in the given term is drained out. The Lessor shall however use all reasonable efforts to satisfy the Lessee´s requirements to full extent.

Should the Lessor not be able to satisfy the Lessee as for the required vehicle group after the reservation is made and confirmed, the Lessor is obliged to provide a motor vehicle of a higher group at a price for the group originally required.

All reservation must be send on attached reservation form (point 20).

Rezervace vozidel v České republice bude nájemce provádět přes rezervační centrum Hertz (viz „Seznam poboček“). Rezervace vozidel jsou přijímány na skupinu vozidla, ne na konkrétní typ vozidla. Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout rezervaci nájemce, pokud je kapacita počtu motorových vozidel v daný termín vyčerpána. Pronajímatel se však v rámci svých možností vynasnaží, aby požadavky nájemce v plné míře uspokojil.

Všechny rezervace musí být zaslány na rezervačním formuláři (bod 20).

17. Coverage & Insurance conditions / Vysvětlení pojmů

CDW - Collision Damage Waiver – Finanční krytí proti nehodě vozu

In case of damage to the Hertz vehicle or its parts or accessories except by or following theft, attempted theft or vandalism. The upper limit of your non-waivable excess is in rate sheet.

Toto pojištění se omezuje na odpovědnost zákazníka za ztrátu, nebo poškození vozidla včetně jeho příslušenství. Pojištění se nevztahuje na pokus o odcizení, odcizení, vandalismus. Spoluúčast je uvedena v bodě 6 této smlouvy.

TP - Theft Protection – Finanční krytí proti krádeži vozu

In case of theft of the Hertz vehicle or damage to the Hertz vehicle by or following theft or vandalism. The upper limit of your non-waivable excess is in rate sheet.

Toto pojištění omezuje finanční odpovědnost klienta při ztrátě, nebo poškození vozidla v důsledku krádeže,

nebo vandalismu. Spoluúčast je uvedena v bodě 6 této smlouvy.

SCDW – Super Collision Damage Waiver – Snížení spoluúčasti v případě škodné události

Optional SCDW is an insurance supplement that relieves the customer from responsibility in case of damage to the Hertz vehicle. There is an obligation to call police and to obtain evidence in case of any damage regardless of the damage evaluation amount, otherwise SCDW will not relieve customer from responsibility. SCDW covers damage (except windscreen damage), vandalism. SCDW does not cover theft.

WDW – Windscreen Damage Waiver -

PAI - Personal Accident Insurance - Úrazové pojištění

Is available at all Hertz locations in Czech Republic.

Pojištění osob lze sjednat na každé pobočce Hertz.

RRT – Road and Registration Tax – Silniční daň

ASC – Airport Service Charge – Letištní servisní poplatek

Evidenční číslo společnosti

This number is allocated by Hertz to contractual partners. The individual conditions are kept under this number.

Toto číslo přiděluje Hertz smluvním partnerům. Pod tímto číslem jsou evidovány individuální podmínky.

18. Optional Services / Volitelné služby

The Lessor offers various other additional services such as Personal Accident Insurance, rental of children´s car seats, roof racks and ski racks, snow chains etc. If interested, the Lessee can obtain information on current prices from the Lessor´s branches.

Pronajímatel nabízí různé další dodatkové služby jako úrazové pojištění osob, pronájem dětských sedaček, zahrádek a nosičů na lyže, sněhových řetězů apod. V případě zájmu se nájemce může informovat o aktuálních cenách na pobočkách pronajímatele.